عمليات اجراي تأسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان اداري واقع در خيابان آفریقا به متراژ ۱۲٫۰۰۰متر مربع

بازگشت به بالا